Zakaj Kapital?
Pomagali Vam bomo do prave odločitve ...

Avtomobilsko zavarovanje

Avtomobilsko zavarovanje– zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti gre za obvezno zavarovanje, ki ga določa Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-UPB3), (UL RS, št. 93/2007 – uradno prečiščeno besedilo) v svojem 1. členu. Tako iz tega izhaja na eni strani obveznost lastnika motornega vozila, da mora skleniti zavarovanje AO, preden ga začne uporabljati v prometu (člen 2 in 25), na drugi strani pa obveznost zavarovalnice, da sklene pogodbo o zavarovanju (člen 5). Predmet zavarovanja pri zavarovanju AO je odgovornost lastnika vozila.

Odgovornost lastnika motornega vozila za škodo, ki jo povzroči z njegovo uporabo – torej odškodninsko odgovornost, opredeljuje Obligacijski zakonik (UL RS (št. 83/2001).

Bistvo odškodninske odgovornosti je obveznost stranke, da poravna škodo, za katero je odgovorna (člen 131). O zavarovalnem primeru lahko govorimo, kadar so dani temeljni pogoji odškodninske odgovornosti (vsi 4 morajo biti tudi izpolnjeni) in sicer:

- nedopustno ravnanje,
- nastala škoda,
- obstoj vzročne zveze med nedopustnim ravnanjem in nastalo škodo,
- odgovornost povzročitelja.

Zavarovalnica se na podlagi sklenjenega zavarovanja AO obvezuje povrniti škodo, ki je posledica odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi motornega vozila (navedenega na zavarovalni polici) prišlo do:

- telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti osebe (osebna škoda),
- uničenja oziroma poškodbe stvari, razen škode na stvareh, ki jih je sprejel v prevoz lastnik ali osebe, ki imajo po njegovi volji opraviti z vozilom (stvarna škoda).

Pri določitvi zavarovalne premije ob upoštevanju števila prijavljenih škod se upošteva pretekli čas trajanja zavarovanja vozila, ki je potekel brez prijavljene škode oziroma število prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem letu. Tako se opravi razvrstitev v ustrezni premijski razred. S premijskim razredom je določen odstotek izhodiščne zavarovalne premije, ki jo je treba upoštevati glede na vrsto vozila.

Premijski razredi so v razponu od 50 do 200 odstotkov izhodiščne premije. Vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode za vozilo iste vrste omogoča razvrstitev za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu – bonus, medtem, ko ima vsaka prijavljena škoda v preteklem zavarovalnem letu za posledico razvrstitev tri premijske razrede višje v naslednjem zavarovalnem letu – malus.

Skupaj z zavarovanjem AO se sklepajo naslednja zavarovanja:

- zavarovanje avtomobilskega kaska,
- zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus),
- nezgodno zavarovanje voznikov, potnikov in delavcev pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili,
- zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila,
- zavarovanje avtomobilske asistence.

Vsa ta zavarovanja so v primerjavi z zavarovanjem AO, prostovoljna.

Zavarovanje avtomobilskega kaska

Vrsta premoženjskega zavarovanja, namenjenega kritju škode na lastnem vozilu.
Zavarovanje AK pokriva škode zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja zavarovane stvari, ki nastane kot posledica nenadnih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov.

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus)

Sodi med premoženjska zavarovanja, sicer pa ima elemente osebnega zavarovanja.
Upravičenec navedenega zavarovanja je vsakokratni voznik, ki se poškoduje z uporabo zavarovanega motornega vozila. Gre torej za nadomestilo škode zaradi telesnih poškodb ali smrti.

Nezgodno zavarovanje voznikov, potnikov in delavcev pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili

Obveznost zavarovalnice izplačati zavarovalno vsoto oziroma zavarovalnino nastopi ob nastanku nezgode med vožnjo ali upravljanjem vozila za osebe, ki so nezgodno zavarovane v motornem vozilu, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in splošno delovno zmožnost.

Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila

Gre za posebno vrsto zavarovanja, pri katerem zavarovalnica prevzame v zavarovanje stroške zaščite pravnih interesov zavarovanca za prometno nesrečo, ki je nastala z uporabo motornega vozila.

Zavarovanje avtomobilske asistence

Oblika asistenčnega zavarovanja, pri katerem zavarovalnica nudi zavarovancu 24 ur na dan pomoč in kritje stroškov v primeru, ko je zavarovano vozilo nevozno ali neprimerno za vožnjo zaradi okvare, poškodbe, uničenja ali izginotja.


Poslovna enota Vodnikova 79, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 500 41 80, Faks: 01 500 41 84
Dežurni telefon: 051 378 981

Delovni čas:
od ponedeljka do petka od 9 – 16 ure
sobota, nedelja zaprto

Najdete nas tukaj

Stik

Poslovalnica Ljubljana

Ciril Senčar – direktor prodaje
Tjaša Senčar

ciril.sencar@siol.net